Adhesive Gems

 • Adhesive Halfpearl 50 pcs – Gold PEARL0258

  10mm

 • Adhesive Halfpearl 50 pcs – Silver PEARL0257

  10mm

 • Adhesive Halfpearl 300 pcs – Gold PEARL0158

  5mm

 • Adhesive Halfpearl 300 pcs – Silver PEARL0157

  5mm

 • Adhesive Halfpearl 500 pcs – Gold PEARL0058

  3mm

 • Adhesive Halfpearl 500 pcs – Silver PEARL0057

  3mm

 • Adhesive Rhinestone 50 pcs – Black RHIN0214

  10mm

 • Adhesive Rhinestone 50 pcs – Clear RHIN0206

  10mm

 • Adhesive Rhinestone 50 pcs – Denim RHIN0204

  10mm

 • Adhesive Rhinestone 300 pcs – Black RHIN0114

  5mm

 • Adhesive Rhinestone 300 pcs – Clear RHIN0106

  5mm

 • Adhesive Rhinestone 300 pcs – Denim RHIN0104

  5mm

 • Adhesive Rhinestone 500 pcs – Clear RHIN0006

  3mm

 • Adhesive Rhinestone 500 pcs – Denim RHIN0004

  3mm